Vad har barn med NPF för rättigheter inom vården?

Annica Nilsson – jurist och intressepolitisk ombudsman på Attention

– Du har rätt att få information som du förstår om din diagnos och din behandling. Du har rätt att vara delaktig i beslut om vad du behöver hjälp med och vilken behandling du ska få. Du får inte bestämma helt själv
eftersom du inte är vuxen, men din åsikt ska vägas in i besluten.

Lagarna som slår fast dina rättigheter i vården

När du som barn har kontakt med vården kan det vara jättesvårt att veta vilka rättigheter du har. Då kan det vara bra att känna till de lagar och konventioner som slår fast vilka rättigheter barn har inom vården, t ex. Barnkonventionen

I Barnkonventionen står det bland annat att:
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem.
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde
• Alla beslut som rör barn ska utgå från vad som är barnens bästa
• Alla barn har rätt till liv och utveckling
Det gäller även inom vården. Du som har NPF har rätt att få stöd och hjälp från specialister som
har kunskap om din diagnos.

Patientlagen
I patientlagen står det bland annat att:
• Den information du får av vården ska vara anpassad så att du kan förstå den.
• Den som ger dig informationen ska försäkra sig om att du har förstått informationen
• Att det är viktigt vad du tycker om din vård och att de som arbetar inom vården ska bry sig
om dina synpunkter när de fattar beslut om din vård.

Vill du veta mer om dina rättigheter?

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du vända dig till bland annat:

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO ska se till att hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Du kan kontakta IVO för att fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller
socialtjänsten.
Telefon: 020-120 06 06
Mejl: beratta@ivo.se
Chat: På deras webbsida www.ivo.se under rubriken ”barn & unga” finns det en chattfunktion som är öppen vardagar klockan 16.00–18.00.
Barnombudsmannen (BO)
I Sverige har alla barn och ungdomar under 18 år en barnombudsman (BO). Fredrik Malmberg är just nu BO och han har utsetts av regeringen. Det är inte bara Fredrik som jobbar med de här frågorna – utan
han är chef för en hel statlig myndighet. BO ska i första hand företräda barns och ungas rättigheter. Du kan kontakta BO för att få du reda på dina rättigheter och vart du kan vända dig för att få hjälp!
Telefon (för dig under 18 år): 020-23 10 10
Mejl: info@barnombudsmannen.se
Chat: På deras webbsida www.bo.se under rubriken
”För dig under 18 år” finns det en chattfunktion.