Dina rättigheter i vården

När du som barn har kontakt med vården kan det vara jättesvårt att veta vilka rättigheter du har. Då kan det vara bra att känna till de lagar och konventioner som styr över dina rättigheter i vården.

Barnkonventionen

FN:s Barnkonvention är en viktig samling regler som de flesta av världens länder ställer sig bakom. I Barnkonventionen står det att alla barn och unga har rätt att få vad de mest behöver och att inte bli utnyttjade eller diskriminerade. Som ung har man också rätt att få säga vad man tycker och att bli respekterad för den man är. Konventionen lyfter särskilt fram barn och unga med funktionsnedsättningar – såsom ADHD, Autismspektrumtillstånd, Tourette och språkstörning.

I Barnkonventionen står det bland annat att:

• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem.
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde
• Alla beslut som rör barn ska utgå från vad som är barnens bästa
• Alla barn har rätt till liv och utveckling

Det gäller även inom vården. Du som har NPF har rätt att få stöd och hjälp från specialister som har kunskap om din diagnos.

Läs mer om Barnkoncentionen på UNICEF:s hemsida.

Patientlagen

I patientlagen står det bland annat att:
• Den information du får av vården ska vara anpassad så att du kan förstå den.
• Den som ger dig informationen ska försäkra sig om att du har förstått informationen
• Att det är viktigt vad du tycker om din vård och att de som arbetar inom vården ska bry sig
om dina synpunkter när de fattar beslut om din vård.

Vill du veta mer om dina rättigheter?

Klicka här för mer information om vilka du kan kontakta för att fråga om dina rättigheter.